Владимир Десановски

Дипломиран економист на универзитетот во Марибор, Словенија / Data Analysis;Business Intelligence;Data Visualization

Владимир ќе ви помогне да ја совладате Power BI алатката преку собирање на податоци, анализа на истите и визуализации за увид во најважните метрики и мониторинг на нивниот перформанс во иднина. Со искуство во повеќе проекти од различни индустрии, ќе ве научи како да ги добиете потребните информации со комбинација на DAX јазикот и статистичка анализа.