Business Data Academy

B2B обуките на Data Masters ги решаваат вашите бизнис-предизвици поврзани со податоците, преку надградба на знаењата на вашиот тим!

Data предизвици со кои се соочува (речиси) секој бизнис

Во денешното деловно опкружување речиси секој бизнис се соочува со предизвици поврзани со податоци,
како што се нивното прибирање, обработка и носење на бизнис одлуки токму врз тие податоци.

Искуствата на Data Masters како консултантска компанија која зад себе има повеќе од 60 успешно завршени проекти ширум целиот свет, покажува дека бизнисите сè почесто се решаваат за правење на чекори кон
ефективен и ефикасен начин на работа и тоа преку подигнување на нивото на едукација за податоците.
Тоа подразбира максимално искористување на генерираните податоци при донесување на бизнис одлуки.

Преку уникатната „Data Masters“ методологија која претставува комбинација на консултантски услуги, имплементација и едукација, компаниите можат предизвиците со податоци да ги претворат во ефективни решенија. Примената на оваа методологија во различни домени со различна сложеност и опсег, покажа одлични резултати и позитивни промени во повеќе различни типови на компании во кои досега имаме спроведено обуки.

Академијата на Data Masters нуди едукација во полето за наука за податоци (Data Science) и сите обуки се создадени од експерти во специфични области. Главната цел на овој тип на обуки е бизнисите/компаниите да ги унапредат своите капацитети и да го заокружат процесот на дигитална трансформација што е можно поскоро, со што би постигнале сериозна предност пред конкуренцијата.

Области и сектори за кои се наменети обуките

Финансии
(Банки и Осигурителни компании)

Малопродажба

Големопродажба

Телекомуникации

Човечки ресурси

Производство

IT услуги

Data Analytics за компании

Што добива вашата компанија:

Tailor-made обуки за компании

Што добива вашата компанија:

Case study

Специјализирана обука за клиент од банкарски сектор

Според спецификација на клиентот, Data Masters Academy одржа специјализирана обука за вработените во банка со времетраење од 10 недели. Вработените беа обучени со теоретско и практично знаење за SQL, Python, Power BI и математичка статистика. Тие решаваа конкретно зададен и специјално структуриран тип на проблем со банкарска тематика, дефиниран заедно со менаџментот на банката-клиент.

Цели на обуката:

Побарајте понуда и надградете го знаењето на вашиот тим!