Ивана Димитрова

Дипломиран економист на насоката Е-бизнис | Business Intelligence Developer

Ивана преку интерактивна настава ќе ви помогне да ги проширите вашите знаења и да ја совладате употребата на SQL (Structured Query Language)  јазикот со чија употреба ќе можете да складирате, манипулирате, преземате и обработите цели сетови на податоци. Со оваа вештина ќе бидете подготвени за целосна анализа на податоците и да можете истите да ги подготвите за визуелизација.