Линеарна регресија и анализа на временски серии за предвидување на Consumer Price Index во UK

Најдобар проект - Data Science Academy 3.0

СТУДЕНТ: Теодора Пецева
МЕНТОР: Оливер Таневски

Најдобар проект
- Data Science Academy 3.0

Линеарна регресија и анализа на временски серии за предвидување на Consumer Price Index во UK

СТУДЕНТ: Теодора Пецева
МЕНТОР: Оливер Таневски

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

From our blog