Најдобар проект - Data Science Academy

ТИМ : Никола Арсовски, Коста Секуловски, Иван Арсиќ, Тодор Дрваров
МЕНТОР: Марко Пајковски

Најдобар проект
- Data Science Academy

BANK MARKETING CAMPAIGN

OPENING A
TERM DEPOSIT

ТИМ : Никола Арсовски, Коста Секуловски, Иван Арсиќ, Тодор Дрваров
МЕНТОР: Марко Пајковски

From our blog