Павел Андоновиќ

Апсолвент на ФИНКИ
Data Scientist со искуство во собирање и трансформација на податоци, работа со временски серии во retail индустријата, како и MLOps и Data Factory сервисите на Azure. Со неговото искуство на Python за обработка на податоци, тој ќе ви даде целосно и темелно разбирање на логиката и процесите позади најкористениот програмски јазик за работа со податоци, како и негово користење за решавање на Data Science проблеми во сферите на регресија, класификација и временски серии.