Мирјана Садиковиќ

Дипломиран инженер на ФЕИТ /Business Intelligence; Data Analyst/

Мирјана ќе ви помогне преку користење на програмскиот јазик SQL да ги разберете податоците и начинот на кој тие се поврзани со цел најдобро да ги селектирате, анализирате и подготвите за визуелизација. Ќе ви ги пренесе најсоодветните пристапи за оптимизација на еден бизнис процес преку користење на SQL и примена на соодветно креирани queries во SQL Server Management Studio и SQL Server Integration Services и ќе ве воведе во светот на интеграција на податоци односно ETL процесот (extract, transform, load) што се користи за спојување на податоци од повеќе извори со главна цел оптимизација на перформансите.