Коста Секуловски

Дипломиран инженер на ФЕИТ

Data Scientist со искуство во Data Cleaning, Data Visualization и Data Оptimization. Коста ќе ве упати во светот на Data Science и анализата на податоци со помош на Python и подготвување на податоци за алгоритмите на машинско учење. Поседува специјализирано знаење во областа на статистичка анализа, оптимизација и автоматизација на бизнис процеси и искуство од проекти во повеќе области.