Богдан Постолов

Дипломиран инженер на техничкиот Универзитет во Острава | BI Developer
Дипломиран инженер на техничкиот Универзитет во Острава | BI Developer

Како Data Engineer со искуство со Data Modeling, Data Migration, Data Cleaning & Processing, Data Warehousing, Azure Cloud Development, ETL процеси и креирање на информациски системи, Богдан ќе Ви помогне длабински да навлезете во програмскиот јазик SQL. Специјализираното знаење кое го има стекнато преку работа на проекти за финансиски контролинг и spatial data Богдан ќе ви го пренесе на интуитивен и јасен начин, со што ќе бидете целосно подготвени за анализа на податоци и нивна подготовка за визуелизација.